A. V. Vsevolozhsky – Vasily Tropininの肖像画

A. V. Vsevolozhsky   Vasily Tropininの肖像画

アレクサンダーVsevolodovich Vsevolozhskyはプーシキン時代の人の特徴的なタイプを擬人化します。1812年の愛国心が強い戦争のメンバー、本部長、鑑識家そして芸術、文学、音楽、演劇、A. S. プーシキンの親友。彼らは、文芸政治社会「グリーンランプ」の創設者の一人、アレクサンダー・フセボロドヴィチの兄弟、ニキータ・フセヴォロシュスキーの家で出会った。A. V. Vsevolozhskyは、A. S. Pushkinと同様、この社会の一員であり、「国家と政府に対して」詩を読むことに加えて、国民文化と文学の問題についての議論があった。

それは、1836年12月、M。G。Glinkaのオペラ 『皇帝の生涯』、A。S。プーシキン、V。A。Zhukovsky、P。A。Vyazemsky、Vの親善昼食会の間に、A。 F. OdoyevskyとM. Yu。Vielgorskyは作曲家に敬意を表してコミックキヤノンを作曲しました。


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

絵の説明と意味 A. V. Vsevolozhsky – Vasily Tropininの肖像画