A. V. Veliyashevの肖像 – ピーター・ソコロフ

A. V. Veliyashevの肖像   ピーター・ソコロフ

Ulansky連隊のライフガードのキャプテンであるAlexander Vasilyevich Veliashev、Katya Veliashevaの兄弟。

「優秀で勤勉で熱心なサービス」のために華麗な軍事的なキャリアをしました。A. V. Veliyashevの肖像 – ピーター・ソコロフ